Vårt arbete

Forska Utan Djurförsök arbetar för att djurförsök successivt ska ersättas med moderna djurfria metoder. Det gör vi framförallt genom att ge ekonomiskt stöd till projekt för att utveckla nya metoder. Vi bedriver också politiskt påverkansarbete såväl i Sverige som inom EU.

Forska Utan Djurförsök är en forskningsstiftelse vars verksamhet är helt beroende av gåvor och arv från allmänheten. De medel vi samlar in går huvudsakligen till forskning och informations- och kunskapsspridning samt till opinionsbildning.

Läs om vårt framgångsrika arbete under 2013 här >>  

Årsredovisning och andra rapporter hittar du här >>

Finansierar forskning

Forska Utan Djurförsöks primära uppgift är att dela ut forskningsanslag till utveckling av metoder som kan ersätta djurförsök.

Under åren har vi kunnat dela ut mer än 30 miljoner i anslag till hundratals projekt.  Det har lett till att djurförsök inom allt från vaccinproduktion och kemikalietester till cancerforskning och läkemedelsutveckling har ersatts. Våra forskningsanslag har bidragit till att många nya djurfria metoder har kunnat utvecklas och spridas inom forskarvärlden.

Dr Anna Forsby, som fått anslag från Forska Utan Djurförsök, presenterade sina forskningsresultat vid ESTIV-kongressen 2008.

Politisk påverkan

Forska Utan Djurförsök deltar aktivt i den politiska debatten kring alternativ till djurförsök, genom kontakter med politiker på olika nivåer och genom att svara på remisser som rör djurförsök och alternativa metoder. 

Hösten 2013 fick vi kosmetikaföretaget LUSH:s internationella pris för politisk påverkansarbete för att ersätta djurförsök! Läs om vårt framgångsrika arbete med politisk påverkan här >>

Forskningspris

Tillsammans med liknande forskningsfonder i Danmark och Finland, delar Forska Utan Djurförsök årligen ut Nordiska Forskningspriset för alternativ till djurförsök  till en forskare eller annan värdig kandidat. De belönas för att ha utvecklat alternativ till djurförsök, eller på annat sätt bidragit till att främja djurfria metoder.

Stöd till information och utbildning om alternativ

Att främja spridning av information om alternativ till djurförsök är en av Forska Utan Djurförsöks uppgifter. Här är några exempel:

Forska Utan Djurförsök föreläser regelbundet på forskarutbildningarna vid flera universitet.

Vi förser både politiker, allmänheten och forskare med information om djurfria testmetoder. Bl.a. ger vi ut ett uppskattat e-nyhetsbrev specifikt till forskare.

Vi ger stöd till Skandinaviska celltoxikologiska föreningens (SSCT) årliga workshops och till andra konferenser och workshops.

Vi har gett bidrag till utbildning i cellodlingsteknik för lärare, samt till att utrusta laboratorier för studenter.

Vi ger även bidrag till InterNICHE, ett internationellt nätverk av lärare och studenter som arbetar för att ersätta djurförsök inom utbildning. Bidraget ska bl.a. användas för att producera en videofilm om alternativ till djurförsök i utbildning.

Forska Utan Djurförsök har också under åren arrangerat egna forskarkonferenser på olika teman, för att sprida information om projekt som fått anslag från Forska Utan Djurförsök och om andra aktuella ämnen. Föredrag och diskussioner vid konferenserna har publicerats i skriftserien Forskarkonferens som utgavs med 8 nr under 1978-1989 och därefter i skriftserien Humanimal.

Nyhetsblad och e-nyhetsbrev

Forska Utan Djurförsök ger ut nyhetsbladet Med andra metoder. Det utkommer två gånger per år och riktar sig främst till dem som stödjer Forska Utan Djurförsök med gåvor. Dessutom ger vi ut två olika e-nyhetsbrev.

Nationellt och internationellt samarbete

Samarbete på olika plan kan påskynda arbetet med att utveckla alternativen, få dem utvärderade, publicerade och – när det gäller testmetoder – få dem godkända av myndigheter så att de fullt ut kan ersätta djurförsöken.  

Forska Utan Djurförsök är representerad i Jordbruksverkets Nationella kommitté för skydd av djur som används i försök och tidigare även i Djurskyddsmyndighetens vetenskapliga råd för alternativa metoder. Rådet hade till uppgift att föreslå hur de statliga forskningsmedlen för alternativ till djurförsök skulle fördelas mellan forskningsprojekt. Från och med 2009 har uppdraget att fördela de statliga medlen förts över till Vetenskapsrådet.

Information på universitet och högskolor

En viktig del av vår verksamhet är att sprida information om Forska Utan Djurförsök och att upplysa forskare om alternativen till djurförsök. Blivande forskare är en viktig målgrupp. Forska Utan Djurförsök föreläser därför ofta på universitet och högskolor i hela Sverige, som en del av undervisningen för blivande forskare. Vi deltar också ofta i de debatter om djurförsök som studenter på universitet och högskolor organiserar.

Anslag till organisationer som arbetar mot djurförsök

Forska Utan Djurförsök delar även ut anslag till svenska organisationer som arbetar mot djurförsök. Pengarna kommer från ett arv efter en kvinna vid namn Blanche Lindegren, som i sitt testamente gav Forska Utan Djurförsök i uppdrag att använda en del av arvet till att ”på lämpligt sätt lämna bidrag till andra djurskyddsföreningar inom landet, som motarbetar vivisektion och djurs utnyttjande i vetenskapligt syfte”. Bidrag ges ej till projekt eller organisationer som använder sig av olagliga metoder som hot och skadegörelse.

Information till allmänheten

Forska Utan Djurförsöks deltar gärna i offentliga möten om djurförsök och alternativ, för att sprida information om alternativen och vår verksamhet.

De medel som Forska Utan Djurförsök förfogar över till forskningsanslag och den övriga verksamheten kommer från allmänheten via gåvor och arv. Därför är det viktigt för oss att även sprida information till allmänheten t ex via vår hemsida och trycksaker av olika slag. Målet är att informera om djurförsök och alternativ, men också att värva fler gåvogivare för att kunna utöka forskningsstödet ytterligare. Vill du hjälpa till och stödja den djurfria forskningen? Här kan du läsa hur >>