Prenumerera på forskarnyheter

Vill du ha utlysningar av forsknings-anslag och intressanta nyheter? Forskarnyheter utkommer 4-8 ggr/år.

Länka till oss

Hjälp oss att sprida vårt viktiga budskap genom att lägga upp vår banner på din hemsida.

Ladda ner banner >>

Länkar

Här hittar du länkar inom flera olika ämnesområden som har med djurförsök och alternativ till djurförsök att göra. 

Vi försöker hålla länkarna uppdaterade, men om du skulle hitta en död länk är vi tacksamma om du meddelar oss på:   karin@forskautandjurförsök.se

Ämnesområden

Informationscentra >>
Databaser >>
Utbildning >>
Dissektionsprogram och -modeller >>
Datorsimulering och QSARs >>
Tidskrifter >>
Vetenskapliga oganisationer >>
Privata och statliga finansiärer av alternativ >>
Djurskydds- och djurrättsorganisationer >>
Cellodling >>
Antikroppar >>
Djuretik och djurskydd >>
Svensk lagstiftning och författningar >>
EU-direktiv och Europarådskonventioner >>
Myndigheter >>
Söktips >>

För länkar som rör "Tox21" och "Nya toxikologin", se information här >>

För länkar om olika testmetoder för t.ex. kemikalier, se här >>

För info om EU-finansierade forskningsprojekt, se här >>

För länkar som rör politiska initiativ såsom lagstiftning och utredningar samt våra remissvar, se här >>       

Klipp i media mm, se här >>   

Informationscentra:

Alttox www.alttox.org är en hemsida för att främja djurfria toxicitetstester.
Bakom hemsidan står Amerikanska Humane Society for the Protection of Animals och Procter & Gamble.  Sidan innehåller ett mycket informationsrikt "resource center" med information om behovet av tester för olika endpoints, beskrivning av djurtesterna samt av både etablerade alternativ och nya metoder som är under utveckling/validering. Det finns ett forum för att diskutera framsteg och problem vid utvecklingen av metoderna samt texter på temat "Way forward" skrivna av experter på olika endpoints.

Altweb (Alternatives to Animal Testing), USA altweb.jhsph.edu/
Altweb är en hemsida om alternativa metoder till djurförsök som produceras av John Hopkins Centre for Alternatives to Animal Testing (CAAT). Hemsidan innehåller ett antal fulltextdokument, t ex den fullständiga ”Principles of Humane Experimental Technique” av Russell och Burch (1954) med den första definitionen av de 3R:n. Vidare finns även alla rapporter från workshops arrangerade av ECVAM (European Centre for the Validation of Alternative Methods) , abstracts från ett antal utvalda tidskrifter, rapporter från olika möten, samt svar på ett antal vanliga förekommande frågor (FAQ) om alternativ till djurförsök. Hemsidan publicerar också nyheter, information om möten och länkar till andra relevanta hemsidor, samt en on-line kurs om försöksplanering för att minska antalet djur och minimera lidandet hos djuren.

AWIC (Animal Welfare Information Center – U.S. Department of Agriculture), USA http://awic.nal.usda.gov/ är via National Agricultural Library (NAL) en del av USA:s jordbruks-departement (USDA). NAL är ett av USA:s fyra nationalbibliotek. AWIC producerar s k ”Quick Bibliographies” som innehåller utdrag som laddats ned från databasen Agricola, korta översiktsartiklar av experter på olika områden (”Special Reference Briefs”), och en serie av faktablad. Områden som täcks in är alternativa metoder, smärtlindring, etik, toxicitetstestning och lagstiftning. Centrat publicerar också ”Directory of Resources on Alternatives and Animals in the Life Sciences”, samt ger kurser i hur man söker i databaser om alternativ till djurförsök. Flera av AWIC:s publikationer finns i fulltext på hemsidan och det går också att nå Agricola-databasen från hemsidan.

CAAT (The Johns Hopkins Center for Alternatives to Animal Testing), USA http://caat.jhsph.edu/
Centret, vilket är baserat på Johns Hopkins University, är involverat i validerings-studier, delar ut forskningsanslag för utveckling av alternativa metoder och anordnar regelbundet seminarier. På hemsidan finns ett antal fulltextdokument, t ex CAAT Newsletter och CAATalyst (vänder sig till skolelever), and CAAT Technical Reports (from 1989 och framåt). Centret producerar också Altweb.

European Centre for the Validation of Alternative Methods (ECVAM), Italien https://eurl-ecvam.jrc.ec.europa.eu/
ECVAM
är det EU-organ som, på mellanstatlig nivå, samordnar det europeiska arbetet med att utveckla och utvärdera metoder som kan minska eller ersätta djurförsök. Centrat skall främja dialogen mellan forskare, lagstiftare, djurskydds-grupper och industri. ECVAM arrangerar bl a workshops med experter inom specifika områden för att utreda hur långt utveckling och användningen av alternativa metoder har kommit inom ett visst område, samt att rekommendera vad som behöver göras inom området för att påskynda utvecklingen. Rapporter från dessa workshops finns att beställa kostnadsfritt från centrat. ECVAM har en databas över alternativa metoder, DB-ALM.

FRAME (Fund for the Replacement of Animals in Medical Experiments), England www.frame.org.uk/
FRAME fungerar som rådgivare till forskare, politiker, och olika organisationer när det gäller alternativ till djurförsök. De ansvarar för databasen INVITTOX och ger ut tidskriften ATLA. Organisationen ger stöd till olika forskningsprojekt.

Interagency Coordinating Committee on the Validation of Alternative Methods) (ICCVAM), USA iccvam.niehs.nih.gov/
ICCVAM är ett organ som koordinerar validering av alternativa metoder inom USA, dv s är den amerikanska motsvarigheten till ECVAM. Hemsidan innehåller mycket information om alternativa metoder. Det finns också möjlighet att anmäla sig till en e-post-lista för att få information om ICCVAM:s aktiviteter.

Netherlands Knowledge Centre on Alternatives to Animal Use (NKCA) Holland 
http://www.nkca.nl/algemeen/top_menu/english/
The Netherlands Knowledge Centre on Alternatives to Animal Use (NKCA) promotes the application of the 3R-alternatives – replacement, reduction and refinement - in the Netherlands. The Centre, which is a collaboration between the RIVM and the University of Utrecht, was established by the Ministry of Health, Welfare and Sport and has been operational since January 2010. The dossier on ‘animal testing and 3R-alternatives’ was transferred to the Ministry of Economic Affairs in January 2013.

NKCA promotes the use of 3R-alternatives through coordinated activities in the following areas:
-Knowledge and information management
-Communication management (professionals and public)
-Education (including extra training)
-Advising professionals on policy and practice

Se även information under rubrikerna Databaser och Litteratursökning nedan.

                                                                                                           UPP         

Databaser:

Se även information under " Informationscentra >>" och " Söktips >>"

För dig som vill ha tips om var och hur man kan söka efter alternativ till djurförsök inom forskning och testning, rekommenderar vi följande vägledningar: Amerikanska Altwebs Search For Alternatives, Brittiska FRAMEs: How to search for information och Kanadensiska CCAC:s Three Rs Search Guide.

Även EURL-ECVAM har lanserat en search guide som du hittar här >>

Go3R är en kunskapsbaserad sökmotor för alternativa metoder till djurförsök. Enligt utgivaren kan sökmotorn bidra till att hitta relevant information som kan göra ett djurförsök onödigt, reducera antalet djur eller förfina försöken - upp till 90% snabbare än tidigare sökmetoder.

Mer information om vilka testmetoder som godkänts för regulatorisk användning (främst kemikalietester) finns i Forskarrummets Hitta alternativ.

Agricola http://agricola.nal.usda.gov/
Denna databas produceras av Animal Welfare Information Center (AWIC) som är en del av the National Agricultural Library (NAL). Agricola täcker inte bara in ämnen som rör jordbruk, utan har också utvidgats att täcka in även alternativa metoder och försöksdjursvetenskap. Databasen har ca 1.500.000 referenser från 1982 och framåt och inkluderar även tidskrifter som inte finns med i Medline.

Altbib http://toxnet.nlm.nih.gov/altbib.html
Denna sökbara databas innehåller referenser med abstract till publikationer om alternativ till djurförsök. Bibliografin publiceras av MEDLARS database searches, med hjälp av experter från Toxicology and Environmental Health Information Program (TEHIP) inom the Specialized Information Services Division (SIS) vid the National Library of Medicine (NLM).

Animal Welfare Institute Den amerikanska organisationen Animal Welfare Institute producerar flera databaser med refinementinformation som rör försöksdjur:  www.animalwelfare.com/lab_animals/index.htm

European Centre for the Validation of Alternative Methods (ECVAM), Databas över alternativ:
- Database on alternative methods (method descriptions)
- Database on Test Methods (INVITTOX) provides step-by-step descriptions for the method performance
- Bibliographic database
- (Q)SAR (quantitative structure-activity relationship) model search http://ecvam-dbalm.jrc.ec.europa.eu/beta/

European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing, EPAA, har satt upp en databas för att kartlägga pågående projekt för att utveckla och använda (3R-) alternativ till framför allt toxtester på djur: http://ec.europa.eu/enterprise/epaa/

Go3R www.Go3R.org
Go3R en kunskapsbaserad sökmotor för alternativa metoder till djurförsök. Enligt tillverkaren kan sökmotorn bidra till hitta relevant information som kan göra ett djurförsök onödigt, reducera antalet djur eller förfina försöken upp till 90% snabbare än tidigare sökmetoder.

NC3R:s informationsportal
NC3Rs (brittiska centret för 3R-forskning) har en omfattande informationsportal om 3R-alternativ till djurförsök. Bl.a. finns en sektion om blodprovtagning och en om vilda djur.

Information on Alternatives Databases
http://oslovet.norecopa.no/3R/fag.aspx?fag=83
På denna hemsida finns det information om och länkar till olika databaser där det finns information om alternativ till djurförsök.

NORINA http://oslovet.norecopa.no/fag.aspx?fag=57&mnu=databases_1 
Norina är en databas över 4000 multimedia- och audiovisuella hjälpmedel som kan ersätta djurförsök i undervisning. Databasen drivs av Norecopa.

TextBase (Norina) http://oslovet.norecopa.no/fag.aspx?fag=58&mnu=databases_2 Databas över böcker i försöksdjurskunskap och de 3R:n, sammanställd av Karina Smith, Försöksdjurenheten, Norska Veterinärhögskolan. För närvarande innehåller databasen 725 referenser (ibland med innehållsförteckning).

                                                                                                          UPP

Utbildning:

Alternative Methods in Education www.ethical-learning.org/home/home.php 
En sökbar databas med över 900 alternativ. Målgrupp är lärare och studenter som söker alternativ till djurbaserade laborationer. Registrering behövs för sökning.

InterNICHE: www.interniche.org
InterNICHE är ett internationellt nätverk av forskare, lärare och studenter vars mål är att ersätta djurförsök i undervisningen med alternativa metoder. Organisationen har givit ut en referensbok över olika alternativa metoder inom undervisning och med argument och exempel på hur djurlaborationer har ersatts. Genom organisationens utlåningsverksamhet kan lärare och andra få tillgång till filmer, dataprogram, modeller m m.

NORINA: http://oslovet.veths.no/NORINA/
Norina är en databas över 4000 multimedia- och audiovisuella hjälpmedel som kan ersätta djurförsök i undervisning. Databasen är en av aktiviteterna vid försöksdjursenheten på norska veterinärhögskolan.

                                                                                                           UPP

Dissektionsprogram och -modeller:

DigiDiss: En serie interaktiva multimediaprogram för undervisning i zoologi, utvecklade av Zoologiska institutionen vid Göteborgs universitet i samarbete med GU Sciencepartner AB. http://www.digitalvarvet.se/

Digital Anatomist Project
http://sig.biostr.washington.edu/projects/da/

Digital Frog International Inc.
www.digitalfrog.com/index.html

Sniffy, the virtual rat
http://www.wadsworth.com/psychology_d/special_features/sniffy.html

Virtual Frog Dissection Kit  (Whole Frog Project)
http://froggy.lbl.gov/virtual/

                                                                                                           UPP

Datorsimulering och QSARs:

BioSim: http://www.biosim-network.net/
EU-sponsrat Network of Excellence on Biosimulations, framför allt för utveckling av nya läkemedel.

Biograf3r: www.biograf.ch/index.php
Biograf 3r är en vetenskaplig organisation som arbetar för att ersätta och begränsa djurförsök i biomedicinsk forskning med hjälp av datormodeller, t.ex. QSAR:s. De erbjuder datorprogram, utbildning och konsulthjälp. Fokus ligger på modeller för att upptäcka negativa effekter av läkemedel och kemikalier.

The JRC (EU Commission Joint Research Center) Project on
Computational Toxicology

http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_labs/computational_toxicology

European Centre for the Validation of Alternative Methods (ECVAM), Databas över alternativ:
- (Q)SAR (quantitative structure-activity relationship) model search http://ecvam-dbalm.jrc.ec.europa.eu/

The OECD QSAR Toolbox 3.0 (Oct 2012). New features: additional data sources; facilitates prediction accounting for metabolism; possibilities for predicting the hazard for mixtures; a more advanced search and reporting engine to handle single chemicals, mixtures, and metabolites and tools to predict repeat dose toxicity. www.qsartoolbox.org

Virtual model of a heart: www.newscientist.com/article/mg19025514.000-can-computer-models-replace-animal-testing.html   

The blue brain project: http://bluebrain.epfl.ch/

Another virtual brain project: www.technologyreview.com/view/508241/the-smartest-virtual-brain-yet/    

                                                                                                          UPP

Tidskrifter:

ATLA ATLA, Alternatives to Laboratory Animals, publiceras av FRAME (Fund for the Replacement of Animals in Medical Experiments) med stöd från ECVAM, EU:s center för validering av alternativa metoder. Tidskriften täcker alla aspekter rörande utveckling, validering, användning osv av alternativ till djurförsök inom biomedicinsk forskning och toxicitetstestning. ATLA utkommer med 6 nummer per år. Artiklarna finns tillgängliga på hemsidan, ibland mot avgift.

ALTEX www.altex.ch  Alternativen zu Tierexperimenten, publiceras av MEGAT (Mittel-europäische Gesellschaft für Alternativen zu tierversuchen). Tidsskriften är på tyska men många av artiklarna är på engelska. Abstracten är på engelska, även de tyska artiklarna. Artiklarna är sökbara på Medline. Innehållsförteckningar och engelska sammanfattningar av artiklarna finns utlagda på Internet http://altweb.jhsph.edu/altex/.

In Vitro Animal In vitro Cellular & Developmental Biology: Animal publiceras av The Society for In Vitro Biology. Tidskriften specialiserar sig på cell- och vävnadsodling, men man publicerar även arbeten inom olika näraliggande, biotekniska områden. Abstracts finns på  http://inva.allenpress.com/invaonline/?request=get-archive.

In Vitro & Molecular Toxicology 
www.liebertonline.com/ivt
Klicka där på Table of contents för att se innehållsförteckningarna.
I denna tidskrift publiceras artiklar inom bl a följande områden: utveckling och validering av in vitro-metoder, användning av in vitro-metodik vid riskbedömningar, in vitro-in vivo extrapolering. Indexeras i bl a Medline

Toxicology in vitro
www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/800/description
Denna tidskrift är det officiella organet för ESTIV (the European Society of Toxicology in Vitro) vars mål är att på olika sätt främja användningen av in vitro-metoder vid toxicitetstestning. Innehållsförteckning och abstracts finns på hemsidan för alla artiklar sedan volym 1 (1987)

                                                                                                           UPP  

Vetenskapliga organisationer:

Björn Ekwalls minnesfond www.bemf.eu
Delar ut ett pris till minne av Björn Ekwall

European Consensus Platform for Alternatives (Ecopa) www.ecopa.eu
Ecopa är ett europeiskt nätverk av nationella plattformar för alternativ till djurförsök. I ecopa och i de nationella plattformarna skall följande fyra parter vara representerade: 1. departement och myndigheter, 2. djurskyddsorganisationer, 3. berörd industri och 4. universitet och högskolor. Målet med de nationella plattformarna är att de skall utgöra ett forum för konsensusdiskussioner om frågor som rör de tre R:en. Ecopa skall fungera som informationsförmedlare av aktiviteter och projekt som pågår i de deltagande länderna, och även vara forum för strategidiskussioner, samt vara pådrivande när det gäller utbildning kring alternativ till djurförsök.

European Partnership For Alternative Approaches to Animal Testing (EPAA)
http://ec.europa.eu/enterprise/epaa/index_en.htm
EPAA är ett samarbete mellan EU kommissionen och ett flertal företag och branschorganisationer inom flera branscher där djufrösök förekommer. Samarbetet lanserades 2005 vid konferensen “Europe Goes Alternative” Syftet är att stödja utveckling av 3R-alternativ till djurtester. Fokus ligger på att kartlägga existerande forskning inom området, utveckla nya sätt att arbeta på, kommunikation, utbildning, validering och godkännande av nya metoder.

European Research Group for Alternatives in Toxicity Testing (ERGATT) ERGATT har till uppgift att stimulera teori- och teknikutveckling inom toxikologin, i första hand med hjälp av in vitro-metoder. Ett av de viktigaste resultaten av ERGATT:s verksamhet är databasen INVITTOX som  man har utvecklat tillsammans med FRAME

European Society of Toxicology in Vitro (ESTIV): www.estiv.org
ESTIV ska, inom Europa, främja utvecklingen och utnyttjandet av in vitro metoder inom toxikologin. Deras hemsida informerar om ESTIV:s aktiviteter, medlemskap och möten. På hemsidan publiceras också ESTIV:s nyhetsbrev.

European Tissue Culture Society (ETCS) www.etcs.info
Förening för forskare som arbetar med olika typer av cellodling.

Institute of In Vitro Sciences, USA www.iivs.org
Är en icke-vinstdrivande stiftelse i USA som arbetar med att utveckla alternativa metoder till djurförsök. Organisationen utför också testning med in vitro-metoder. Vidare organiserar de möten och konferenser om alternativa metoder.

In Vitro Testing Industrial Platform (IVTIP) www.ivtip.org
IVTIP är ett informellt forum för europeiska företag som är intresserade av utvecklingen av in vitro-metoder för toxikologisk testning. Ett nyhetsbrev finns på hemsidan. Det finns även en detaljerad översikt över aktiviteter inom Europeiska Kommissionen när det gäller in vitro toxicitetstestning.

Skandinaviska Celltoxikologiska Sällskapet (SSCT) www.SSCT.net
Föreningens målsättning är att främja in vitro (cell) toxikologins utveckling i Norden. Genom årliga konferenser, sedan 1983, har SSCT spelat en stor roll för fram-stegen inom celltoxikologi-området, t ex utvecklingen och utvärderingen av olika djurfria testmetoder inom toxikologisk testning.

The Universities Federation for Animal Welfare (UFAW), England
www.ufaw.org.uk/
Organisationen fokuserar på refinement aspekter inom användningen av försöks-djur. De ger ut tidskriften Animal Welfare och publicerar även ett nyhetsbrev på hemsidan. Organisationen publicerar också informationsbroschyrer och böcker som rör de 3 R:n. Dessa finns presenterade på hemsidan.


Privata och statliga finansiärer av alternativ 

SVERIGE
Statliga medel till att utveckla 3R-alternativ till djurförsök fördelas av Vetenskapsrådet

EU
EU-kommissionen stödjer utvecklingen av alternativ genom bl.a. ramprogrammen för forskning.

ENGLAND
Statligt stöd till alternativ fördelas genom NC3R's (The National Centre for Replacement, Refinement and Reduction of Animals in Research).

Det finns även privata stiftelser som stödjer alternativ, t.ex: FRAME (Fund for the Replacement of Animals in Medical Experiments) www.frame.org.uk/ , Dr Hadwen Trust, England www.drhadwentrust.org.uk, Lord Dowding Fund (en fond under National Anti-Vivisection Society of the UK) www.ldf.org.uk samt Humane Research Trust,  ytterligare en fond som stödjer alternativ inom biologi och medicin www.humaneresearch.org.uk  

NEDERLÄNDERNA
I Holland finns ett statligt center för alternativ, Netherlands Knowledge Centre on Alternatives to Animal Use (NKCA),  
http://www.nkca.nl/algemeen/top_menu/english/, men anslag för att utveckla alternativ fördelas av ett annat organ, ZonMw

TYSKLAND
SET
(Stiftung zur Förderung der Erforschung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden zur Einschränkung von Tierversuchen) är en organisation som stödjer utvecklingen av alternativ.

SCHWEIZ
Stiftung Forschung 3R (Foundation Research 3R), ger anslag till alternativ.

USA
I USA finns inget statligt organ som delar ut forskningsanslag specifikt till forskning för att utveckla alternativ till djurförsök. Däremot finns flera privata stiftelser och andra forskningsfinasiärer. Här är några exempel:
CAAT (The Johns Hopkins Center for Alternatives to Animal Testing), USA http://caat.jhsph.edu/ Centret är baserat på Johns Hopkins University och är involverat i valideringsstudier, delar ut forskningsanslag för utveckling av alternativa metoder och anordnar regelbundet seminarier.
The Alternatives Research and development foundation (ARDF), www.ardf-online.org är ansluten till American Anti-vivisection Society. Organisationen tillhandahåller information om alternativ till djurförsök och ger även anslag till projekt som syftar till att utveckla metoder för att ersätta djurförsök.
The international foundation for ehtical research, 
www.ifer.org ger stöd främst till forskarstuderande som arbetar med utveckling av alternativa metoder.

    UPP

Djurskydds- och djurrättsorganisationer                                                          

Animal Welfare Institute www.animalwelfare.com
På den amerikanska organisationen Animal Welfare Institute hittar du bland annat information om djurförsök. Genom hemsidan nås också två refinement-databaser: ”Annotated Database on Refinement of Housing and Handling Conditions and Environmental Enrichment for Laboratory Animals” och “Environmental Enrichment for Primates”.

Alternativfundet www.alternativfondet.dk
Dansk organisation som delar ut anslag till forskning med alternativa metoder till djurförsök. Verksamheten drivs med hjälp av gåvor.

Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn   www.forsoegsdyrenes-vaern.dk
Dansk djurskyddsorganisation som vill avveckla alla plågsamma djurförsök och minska lidandet för försöksdjuren. De arbetar också för en bättre lagstiftning om djurförsök både inom landet och inom EU.

British Union for the Abolition of Vivisection (BUAV) www.buav.org
En av europas mest aktiva organisationer mot djurförsök.

Dyrevernalliansen www.dyrevern.no
Norsk djurskyddsorganisation som främst arbetar mot pälsdjursuppfödning, intensivt lantbruk och djurförsök. De arbetar med lagliga och vetenskapliga metoder och tar avstånd från våldsamma aktioner.

Eurogroup for Animal Welfare www.eurogroupanimalwelfare.org/
Eurogroup är en lobbyingorganisation som framför allt ska påverka lagstiftningen inom EU och arbetet inom Europarådet. Eurogroup har medlemmar (djurskydds- och djurrätts-organisationer) i de flesta EU-länder.

European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE) www.eceae.org
Bildades 1990 och är Europas främsta kampanjkoalition för organisationer somarbetar mot djurförsök. Driver bland annat kampanjer mot kosmetikatester på djur,förslaget till ökade djurtester i EU:s förslag till ny kemikaliepolicy och handeln med apor till djurförsök.

Förbundet djurens rätt www.djurensratt.se
Förbundet djurens rätt är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation för djurens rätt. Organisationen är Sveriges största djurrättsorganisation med ca
41 000 medlemmar och arbetar genom opinionsbildning för en attitydförändring
som gör det möjligt att få till stånd lagändringar som sätter stopp för plågsamma djurförsök, få bort pälsdjursfarmerna och djurfabrikerna och skona djur från lidande i alla sammanhang där de utnyttjas av människan.

Djurskyddet Sverige www.djurskyddet.se
Djurskyddet Sverige är en ideell organisation med cirka 11 000 medlemmar och består av lokala djurskyddsorganisationer från hela landet. Organisation arbetar för att djuren skall ges ett värdigt liv. Deras mål är att ständigt förbättra djurens situation genom att påverka djurskyddslagstiftningen.

Humane Society of the United States (HSUS), USA www.hsus.org/
Organisationen HSUS arbetar med djurskyddsfrågor som rör alla typer av djur, men de har en sektion som är specielltinriktad på frågor som rör djurförsök och de 3R:en. På denna del av hemsidan, www.hsus.org/ace/11348  finns dokumentation om bl a djurförsökshistorik, vilka typer av djurförsök som görs, alternativa metoder och lagstiftning. En bibliografi om smärta, ångest och annat lidande hos djur finns också att tillgå på denna hemsida. HSUS har även ett utlåningssystem av alternativ till djurförsök i undervisning (t ex videofilmer och dataprogram).

New England Anti-Vivisection Society (NEAVS), USA www.neavs.org
NEAVS bildades 1895 och arbetar för att ersätta användning av försöksdjur i forskning och undervisning.

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), Washington, USA http://www.peta.org/ PETA är troligen den största och mest kända djurrättsorganisationen i världen. På denna hemsida hittar du information om PETA:s kampanjer inom olika områden, bl a djurrätt och försöksdjur, samt många länkar.

World Animal Net www.worldanimal.net
World animal net har som mål att lista alla världens djurskydds- och djurrätts-organisationer. Här hittar du denna lista, med uppgifter om hur du får kontakt med dem. Sök per världsdel eller på frågor som organisationerna arbetar med. Här finns också information om djurförsök och andra djurskydds- och djurrättsfrågor.

JVW- Juliana von Wendts Stiftelse www.jvws.org/Default.aspx?tabid=1465
JVW är en finsk stiftelse som verkar för att ersätta djurförsök med andra metoder, och ett bättre liv för försöksdjuren.

                                                                                                UPP

Cellodling:

Cells alive www.cellsalive.com
På denna hemsida finns det information om celler och cellodling samt många bra länkar.

American Type Culture Collection (ATCC) www.atcc.org/
Innehåller en sökbar databas över de cellinjer som ATCC säljer.

European Collection of Animal Cell Cultures (ECACC) http://www.phe-culturecollections.org.uk/collections/ecacc.aspx

En lista över serumfria medier finns på www.sefrec.com

För tips och litteratur om serumfree cellodling rekommenderas
http://altweb.jhsph.edu/ Skriv "serum free" i sökrutan!

 

                                                                                              UPP


Antikroppar:

The Antibody Resource Page www.antibodyresource.com
Denna hemsida innehåller all möjlig information om antikroppar och riktar sig till forskare och utbildningsledare.

Integra biosciences, http://www.integra-biosciences.com/ säljer utrustning för att producera monoklonala antikroppar. Ett nytt system, celline, ökar produktionen och sänker kostnaderna, samt minskar åtgången av fetalt kalvserum: http://www.integra-biosciences.com/sites/celline.html

Altweb om monoklonala in vitro: http://altweb.jhsph.edu/mabs/mabs.html

                                                                                              UPP

Djuretik och djurskydd:

American Psychological Association: Guidelines for Ethical conduct in the care and use of animals http://www.apa.org/about/index.aspx
APA:s grundläggande etiska riktlinjer beträffande djurförsök: forskningens meningsfullhet, personalens kompetens, djurens levnadsförhållanden, deras situation under försöken etc.

Codex www.codex.vr.se
Denna hemsida innehåller länkar till forskningsetiska regler och riktlinjer samt översikter om etik i forskning t ex ”djur i forskningen”.

The ethics of using transgenic animals
En bibliografi över tryckt material mm som du hittar här>>

The Great Ape Project www.greatapeproject.org/
Vetenskapsmän och filosofer för skydd av människoaporna.

The Internet Encyclopedia of Philosophy
www.utm.edu/research/iep/a/anim-eth.htm
Artikeln Animals and Ethics presenterar och diskuterar de moraliska frågor som aktualiseras av människans behandling av djur.

                                                                                              UPP


Svensk lagstiftning och författningar:

Jordbruksverket är ansvarit myndighet för djurskydd, inklusive frågor som rör djurförsök. Du hittar information om vilka regler som gäller på Jordbruksverkets hemsida. Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur finns här >>  

Information om förändringar som började gälla 1 jan 2013 finns här >>   (jordbruksverkets sida)

Djurskyddslagen och djurskyddsförordningen nås via länkarna nedan.

Djurskyddslagen, 1988:534

Djurskyddsförordningen, 1988:539

                                                                                               UPP

EU-direktiv och Europarådskonventioner:

EUs Direktiv 2010/63/EU om skydd av djur som används för vetenskapliga
ändamål hittar du här >>

Europarådets konvention ETS 123 :Europarådets konvention ETS 123 om ryggradsdjur som används till försök och andra vetenskapliga ändamål från den 18 mars 1986

                                                                                               UPP

Myndigheter:

Jordbruksverket  www.sjv.se
Ansvarig myndighet för djurskydd, däribland djurförsöksfrågor. Jordbruksverket ansvarar även för djurhälsa, bekämpande av smittsamma djursjukdomar, in- och utförsel av djur, djurregister och märkning av djur, avel med djur, utrotningshotade djur (CITES) ochveterinärverksamhet.

Formas www.formas.se  
Forskningsrådet Formas fick 2008 i uppdrag av regeringens att fördela medel (3 miljoner) till forskning för att utveckla alternativ till djurförsök. Utlysningen sker tillsammans med jordbruksverket.

Vetenskapsrådet www.vr.se
Från och med 2009 är det Vetenskapsrådet som ska fördela de statliga svenska medlen till alternativ till djurförsök.

Gentekniknämnden  www.genteknik.se  Gentekniknämnden som inrättades den 1 juli 1994 är en statlig myndighet med uppgift att följa den nationella och internationella utvecklingen på genteknikområdet, bevaka de etiska frågorna och genom rådgivande verksamhet främja en etiskt försvarbar och säker användning av gentekniken så att människors och djurs hälsa och miljön skyddas.

Kemikalieinspektionen  www.kemi.se
Kemikalieinspektionen är en central tillsynsmyndighet under Miljödepartementet. Verket är ansvarig myndighet i Sverige för EU:s lagstiftning för kontroll av kemikalier, REACH.

Livsmedelsverket   www.slv.se
Livsmedelsverket är en statlig myndighet som ska arbeta för säkra livsmedel av hög kvalitet, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor. Redlighet i livsmedelshanteringen innebär att konsumenterna ska kunna lita på märkningen vad gäller matens sammansättning, vikt, hållbarhet och ursprung. Livsmedels-verket har ett överordnat ansvar för att leda och samordna kontrollen av livs-medel, inklusive dricksvatten, i landet.

Läkemedelsverket  www.mpa.se
Läkemedelsverket har en aktiv myndighetsroll som normgivare, granskare och diskussionspartner vid utvecklingen av nya läkemedel. Under ett läkemedels utveckling granskar Läkemedelsverket nödvändiga kliniska prövningar ur säkerhetssynpunkt och vetenskaplig korrekthet. Förrutom att godkänna humana och veterinära läkemedel, har verket till uppgift att kontrollera kliniska prövningar och utföra efterkontroll av läkemedel (kvalitetskontroll, inspektion, biverknings- och säkerhetsuppföljning). Verket ansvarar även för kontrollen av naturläkemedel, kosmetika, narkotika och teknisk sprit.

                                                                                            UPP

Söktips:

Se även information under " Databaser >>" och " Informationscentra >> "

För dig som vill ha tips om var och hur man kan söka efter alternativ till djurförsök inom forskning och testning, rekommenderar vi följande vägledningar: Amerikanska Altwebs Search For Alternatives, Brittiska FRAMEs: How to search for information och Kanadensiska CCAC:s Three Rs Search Guide.

Även EURL-ECVAM har lanserat en search guide som du hittar här >>

Go3R www.Go3R.org
Go3R en kunskapsbaserad sökmotor för alternativa metoder till djurförsök. Enligt tillverkaren kan sökmotorn bidra till hitta relevant information som kan göra ett djurförsök onödigt, reducera antalet djur eller förfina försöken upp till 90% snabbare än tidigare sökmetoder.

Medline http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
Världens mest omfattande medicinska databas med över 8 miljoner litteraturreferenser från ca 4 000 internationella tidskrifter. Ca 30 000 poster tillkommer varje månad. De flesta referenserna är försedda med korta sammanfattningar. Båda de ledande vetenskapliga tidskrifterna för alternativ till djurförsök – den engelska ATLA (Alternatives To Laboratory Animals) och tyska ALTEX (Alternativen zu Tierexperimenten) är sökbara i Medline, tillsammans med en rad tidskrifter inom området försöksdjurskunskap, såsom Contemporary topics in laboratory animal science, ILAR journal, Laboratory animal care, Laboratory animal science, Laboratory animals, m fl.

Ingenta www.ingenta.com/
En databas som omfattar närmare 14 miljoner artiklar i drygt 27 000 tidskrifter inom ett mycket brett spektrum fackområden. (Innehåller, genom sammanslagning, bl a den tidigare tidskriftsdatabasen Uncover.) Hålls ständigt helt aktuell. Till stor hjälp för litteratursökning utanför de specialinriktade databaserna. Mot avgift kan man få artiklarna per fax inom några timmar.

Libris www.kb.se/libris
Samkatalogen för litteratur i de svenska vetenskapliga biblioteken. Oumbärlig för att ta reda på om en viss bok eller tidskrift finns i Sverige och var.

                                                                                                     UPP

Vi tipsar

Altweb News Feed